Algemene voorwaarden

Artikel 1

Lid 1. Opdrachtnemer is in deze algemene voorwaarden Hoveniersbedrijf Bosson. De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg dan wel het onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten, al dan niet onder het bijleveren van materialen, alsmede het geven van adviezen in deze.

Lid 2. Het werk geschiedt in aanneming of in regie. Indien het werk wordt verricht in regie, wordt door opdrachtnemer vooraf een begroting opgesteld van de kosten die met het werk gemoeid zijn, welke begroting door opdrachtgever moet worden goedgekeurd. Stelposten en of ramingen worden aan de hand van de nacalculatie in de eindfactuur verrekend.

Lid 3. Naast de kosten van het materiaal worden de uren als volgt in rekening gebracht: als uurloon geldt de vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van een uur door een persoon van opdrachtnemer. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende loonregelingen voor het hoveniers/groenvoorzieningsbedrijf, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor opdrachtgever werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd van verplaatsing van personeel naar en van het werk.

Artikel 2

Lid 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door opdrachtnemer.

Lid 2. De aanbieder behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de opdracht verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes.

Lid 3. Indien de opdracht voor uitvoering van het werk niet aan de opdrachtnemer wordt opgedragen, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum van de mededeling daarvan worden geretourneerd aan opdrachtnemer.

Lid 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de vergoeding voor tekenkosten in de gevallen dat een uitnodiging tot het doen van tekenwerk is gedaan en geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven, de werkelijke kosten, met een minimum van €150,-

Artikel 3

Lid 1. De opdrachtnemer staat in voor soort en echtheid van de door hem geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Opdrachtnemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmaterialen.

Lid 2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte planten of ontkieming van door hem geleverde zaden wordt door de opdrachtnemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst, dan wel wanneer er sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet inbegrepen.

Artikel 4

Lid 1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

Lid 2. Meer- en minderwerk zal, onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot betaling van de hoofdsom, door opdrachtnemer kunnen worden verrekend.

Lid 3. Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5

Lid 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van opdrachtnemer binden deze niet, tenzij de opdrachtnemer dit bevestigd.

Lid 2. Onder oplevering van het werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan, dan wel door opdrachtgever feitelijk in gebruik is genomen.

Artikel 6

Lid 1. Aansprakelijkheid voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouwen, inventaris, personen of eigendommen van opdrachtgever of derden, wordt toegebracht door personeel of derden van de zijde van opdrachtnemer, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 2. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de hovenier/groenvoorziener niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden, indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

Lid 3. De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor gebreken welke betrekking hebben op het geleverde zelf, is beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de leverantie betrekking heeft.

Artikel 7

Lid 1. Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 2. Alle kosten voortvloeiende uit niet, of niet tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van €150,-.

Lid 3. Alle geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer zolang deze niet, dan wel niet volledig betaald zijn.

Artikel 8

Lid 1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van goederen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk, respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van goederen, schriftelijk te zijn ontvangen.

Lid 2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.

Lid 3. Klachten betreffende uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk, indien opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de goederen in acht heeft genomen.

Artikel 9

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden.

Artikel 10

Lid 1. Garantie op materialen aangekocht door, of op verzoek van opdrachtgever geleverd en verwerkt (niet in overeenstemming met door het bedrijf uitgebrachte advies), zal niet onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallen.

Lid 2. Inboet (het vervangen van dode en/of niet goed aangeslagen beplanting binnen een termijn van zes maanden), uitval door verdroging en/of extreme weersinvloeden zoals vorst en hevige regenval zal niet worden vergoed. Inboet geldt alleen voor het nieuw aangeleverde plantmateriaal en niet voor verplaatste en/of hergebruikte beplanting. Inboet geldt alleen voor plantmateriaal; arbeid die gemoeid is met het verkrijgen, aanvoeren en vervangen van deze beplanting zal apart aan de opdrachtgever worden gefactureerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van gewerkte uren.

Lid 3. Opdrachtnemer verleent voor een periode van 12 maanden na oplevering garantie ter zake van verzakkingen en/of ongelijkmatig nazetten van verhardingen of straatwerk. Geen garantie wordt verstrekt indien verzakkingen en/of schade is toegebracht, door oneigenlijk gebruik van de verharding of straatwerk zoals onverantwoordelijk zware belasting door te zwaar verkeer of foutief gebruik van verharding. Wegspoelen van zand en randopsluiting onder invloed van extreme weersinvloeden zoals vorst, zware en langdurige regenval en extreme droogte.

Lid 4. Bij onvoorziene ondergrondse werkzaamheden bij grond- en kabel werkzaam- heden zal meerwerk voortvloeiend uit een verontreinigde bodem door obstakels zoals fundering, wortels, puin, niet aangegeven leidingen en kabels, olietanks e.d. worden verrekend op de eindfactuur op basis van meer geleverde uren.

Artikel 11

Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en levering alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop, zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten van aanneming van werk, tot het verrichten van vrij- of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop en of aanvullingen daarop het Nederlands Recht van toepassing.